Качеството е гаранция за нашите клиенти, а за нас-отговорност!

 

Фирма “ХИМКОМЕРС – ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е регистрирана през 1997 г. Създадена е с цел развитието и усъвършенстването на технологията за безтраншейно полагане на тръби. Екипът, който ръководи фирмата е новаторски настроен и убеден да наложи новостите, които се появяват на пазара на строителна техника и технологии. Така изградената фирма е специализирна в проектиране и изграждане на водопроводи и канализации, ремонт и рекунструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи, изграждане и реконструкция мрежи от ниско и високо напрежение и слаботокови линии.

Изпълнените проекти са свидетелство за факта, че “ХИМКОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е е една от водещите фирми в централна северна България за безтраншейно полагане на тръби и кабели.

Фирмата разполага с необходимата механизация и автотранспорт, обслужващи строителната й дейност. Има своя собствена складова база, изградена да отговаря на съвременните изисквания. Технологичната екипировка с която разполага фирмата дава възможност за изпълнение на всякакъв род поръчки, независимо от тяхната сложност. На щат са назначени инженерно – технически кадри и строителни специалисти с доказан опит и умения при осъществяване на цялостната дейност на фирмата.

 

Членство в професионални организации

„Химкомерс Инженеринг”ООД е редовен член на Камарата на строителите в България. Вписана е в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на следните категории и видове строежи:

ПЪРВА ГРУПА:

строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС”, строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от ПРВВЦПРС, Удостоверение № I – ТV 012268

ЧЕТВЪРТА ГРУПА:

строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС”, строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от ПРВВЦПРС, Удостоверение № IV – ТV 005894

ПЕТА ГРУПА:

отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция 45 „Строителство” на Класификация на икономическите дейности – 2008, Удостоверение № V – ТV 008488 – дейности 43.11,43.12, 43.13, 43.21, 43.22, 43.29, 80.20

 

Основни характеристики на екипа:

В “Химкомерс Инженеринг” ООД работят висококвалифицирани специалисти, а кадровата ни политика  се основава на следните принципи:

• Принцип на съхранение на кадровия потенциал
• Принцип на ефективното стимулиране на труда
• Принцип на единомислието

Kвалификация
Опит
Oтговорност
Мобилност

 

Сертифициране: Декларация – 1 Декларация – 2

В Дружеството е разработена и внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 + Cor 1:2009 и BS OHSAS 18001:2007, като прилагането и поддържането на интегрираната система е удостоверено със съответните сертификати: